DİL EĞİTİMLERİ

Akademik hayatta ve meslek hayatında avantajlar sağlamanıza, daha başarılı ve donanımlı olmanıza yardımcı olmak için birçok dilde eğitim programlarımız bulunmaktadır. Dil programı derslerimizin birçoğu, anadili öğretilen dilde olan eğitmenlerimiz tarafından verilmekte olup, dilin inceliklerini ihtiyaç duyduğunuz alanlarda tamamen kavramanız hedeflenmektedir.

ALMANCA (A1-1)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Katılımcı, gündelik yaşamın bilinen durumlarında temel düzeyde iletişim kurabilmeleri amaçlanır.Kısa okuma metinlerinde bulunan soru şekilleri Almanca’nın genel olarak anlaşılmasını kolaylaştırır. Konuşma bölümlerinde, küçük adımlarla bir ilerleme hedeflenmektedir. Böylece Almanca’nın günlük kullanımı ile metinler arasında bir bağlantı olması konusuna özen gösterilir. HEDEFLENEN SONUÇ: Dinleme: Kullanıcıyı yakından ilgilendiren konulara ilişkin (söz gelimi kendisi, ailesi, alışveriş, yakın çevre, iş) anlatımları ve sıklığı son derece yüksek bir söz dağarcığını anlayabilecektir. Gazete ilanlarının ve yalın ve basit iletilerin temel anlamını kavrayabilecektir. Okuma: Kısa ve çok yalın metinleri okuyabilecektir. Reklam, prospektüs, menü ve tarife gibi gündelik belgelerde öngörülen özel bir bilgiyi bulabilecek ve kısa ve yalın kişisel mektupları anlayabilecektir. Karşılıklı Konuşma: Bildik konu ve etkinliklerde yalın ve dolaysız bilgi alışverişinden başka bir şey gerektirmeyen basit ve alışılagelen, etkinlikler sırasında iletişim kurabilecektir. Genel olarak bir konuşmayı yeterince anlamasa da çok kısa iletişim alışverişinde bulunabilecektir. Sözlü Anlatım: Ailesi ve öteki kişileri, yaşam koşullarını, eğitimini ve güncel ya da yakın mesleki etkinliğini yalın öğelerle betimlemek için bir dizi tümceden ya da anlatımdan yararlanabilecektir. Yazılı Anlatım: Basit ve kısa not ve mesajlar yazabilecektir. Çok basit kişisel bir mektup, örneğin bir teşekkür mektubu yazabilecektir. Kaynak: Funk/Kuhn: Studio 21 A1.1 Das Deutschbuch. Cornelsen Verlag
İncele
ALMANCA (A1-2)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Katılımcının, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözcükleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Katılımcı, kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorulara – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş, tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir. HEDEFLENEN SONUÇ: Dinleme-Anlama: Katılımcı, kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir. Okuma: Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir. Karşılıklı Konuşma: Katılımcı, karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada kendisine yardımcı olunması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir. Sözlü Anlatım: Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir. Yazılı Anlatım: Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilir. Örneğin: Tatil kartları. İsim, uyruk ve adres gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilir. Örneğin: Otel kayıt formları. Not: A1/1 dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır. Kaynak: Funk/Kuhn: Studio 21 A1.2. Das Deutschbuch. Cornelsen Verlag
İncele
ALMAN KÜLTÜRÜ VE SANATI
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Dersin amacı, Almanca öğrenen veya önbilgisi olan öğrencilerin, dört temel dil öğrenme yetisine (okuma, yazma, konuşma ve duyduğunu anlama) dayalı olarak öğrendikleri Almancayı daha aktif olarak kullanmalarını sağlamaktır.Bu derste, Almanca konuşan ülkelerin sosyal ve kültürel yapısının (toplum, yaşam tarzı, eğitim sistemi, kültür ve sanat) öğrencilere detaylı olarak tanıtılması ve bu konular hakkında öğrencilerin kendi fikir ve görüşlerini belirtebilmeleri amaçlanmaktadır.HEDEFLENEN SONUÇ: Almanca konuşulan ülkelerin tarihi, coğrafyası, sosyal ve kültürel yapısı hakkında detaylı bilgiler verilir. Bu konularla ilgili olarak görsel, işitsel ve yazılı metinler kullanılarak dört temel dil öğrenme yetisi olan okuma, yazma, konuşma ve duyduğunu anlama konularında alıştırmalar yapılır. Sesbilgisine ve telaffuza özellikle önem verilir. Almanca konuşulan ülkelere seyahat ettiklerinde, edindikleri genel kültür hakkındaki bilgileri kullanarak kendilerini ileri düzeyde sözlü olarak ifade edebileceklerdir. Sesbilgisini ve telaffuzu doğru kullanabileceklerdir. Kültür ve sanat ile ilgili konuşma ortamına daha ileri düzeyde Sesbilgisini ve telaffuzu doğru kullanabileceklerdir. Almanca konuşulan ülkelere seyahat ettiklerinde, edindikleri genel kültür hakkındaki bilgileri kullanarak kendilerini ileri düzeyde sözlü olarak ifade edebileceklerdir. Öğrenciler görsel, işitsel olarak toplum, eğitim, kültür, sanat, coğrafya v.b. tanıdık konuları anlayabileceklerdir. Kaynaklar: • Zwischendurch mal Landeskunde: 2012, Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland. • Papa, Charly hat gesagt… : 1983, Langenscheidts Verlag, Deutschland.
İncele
ALMANCA (İLERİ DÜZEY)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Katılımcıları, Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu’nun B1.1 ve B1.2. seviyesini tamamlamış bireyler için öngördüğü ALTE Zertifikat Deutsch B1 (ZD) sınavına ileri düzeyde hazırlamaktır. Dört temel dil öğrenme yetisi olan okuma, yazma, konuşma ve duyduğunu anlama konularında alıştırma yapılarak bu yetilerin ve özellikle de iletişimsel dil yetisinin ileri düzeyde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.HEDEFLENEN SONUÇ: Katılımcıların kurs sonunda Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu’nun öngördüğü B1.3 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. Katılımcı, öğrendiği dilin konuşulduğu ülkelere seyahat ettiğinde çoğu durumlarda Almanca anlayabilir ve konuşabilir. Tanıdık konular hakkında ilgisini belirtebilir, sözlü ve yazılı olarak görüş bildirebilir. Olaylar ve deneyimler hakkında bilgi verebilir, hayalleri, ümitleri ve amaçlarını sözlü ve yazılı olarak betimleyebilir, planlar ve görüşler hakkında kısa yorumlar ve açıklamalar yapabilir. Kaynaklar: Alıştırma dosyası • PONS, Wörterbuch, Türkisch-Deutsch / Deutsch- Türkisch.
İncele
İŞ ALMANCASI
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Kurs katılımcıları yoğun olarak iş yaşamında her gün karşılaşılan durumlara özgü Almancayı, önemli sözcükleri, kalıpları ve bunların iş yaşamında nasıl kullanıldıklarını öğreneceklerdir.Büroda günlük yaşam, toplantı, telefon konuşması ve yazılı iletişim konu başlıklarından bazılarıdır.HEDEFLENEN SONUÇ: Katılımcıların kurs sonunda iş Almancasında Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu’nun öngördüğü A2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. Katılımcılar, mesleki konuda Almanca dilbilgisini ve sözcük dağarcığını günlük konuşma dili olarak alımlayabilecek (rezeptif),Bunları üretken (produktif) bir şekilde kullanabilecek, Sevdikleri ve sevmedikleri şeyler hakkındaki düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak belirtebileceklerdir. Kaynak: Schritte International im Beruf / Hueber / Sandra Jotzo
İncele
ÇİNCE (LOWER ELEMENTARY 1-1)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Öğrencilere, Mandarin Çincesi’nin tonlamalı bir dil olduğunu ve Mandarin Çince’sinde 4 farklı tonlamanın yanı sıra bir adet de nötr tonlamanın olduğunu öğretmek; Çince’nin başlangıç düzeyi konuşma ve dinleme becerilerini başarmak için gerekli olan dil araçlarını sağlamak; Öğrencilerin Çince kullanarak iletişim kurabilmelerini sağlayan çeşitli bağlayıcı ve interaktif aktiviteleri güçlendirmek; Temel Çin kültür bilgisini kazanmak ve kültürler arası farkındalık ile uluslararası bakış açısı edinmek. HEDEFLENEN SONUÇ: (Dinleme) Öğrenciler, Çince’deki 4 tonlama arasındaki farkları ve ses bilgisindeki başlangıç ve bitişleri ayırt edebilecektir. Aynı zamanda öğrenciler, basit, doğru tonlamalı kelimeleri, cümleleri tanıyabilecektir. (Okuma) Öğrenciler, 4 farklı tonlamayı ve bu tonlamaların başlangıç ve bitişlerini telaffuz edebilecek; materyallerde ve çok ortamlı kaynaklarda geçen kısa diyalogları okuyabilecek; basit Çince karakterleri tanıyabilecek ve ilgili kökenlerden anlamlarını çıkarabileceklerdir. (Sözlü Anlatım) Öğrenciler, temel dilbilgisi ve cümle yapıları kullanarak saati sorma ve söyleme, kendilerini, ailelerini tanıtma hakkında basit günlük konuşmalar yapabilecektir. (Konuşma) Öğrenciler, kendilerini ve çevresindeki insanları tanıtabilecek, nerede çalıştıkları ve meslekleri hakkında bilgi verebilecektir. (Yazma) Öğrenciler, sınıf ortamında öğrendikleri temel karakterleri doğru şekilde yeniden yazabilecek, Pinyin ile basit tümce ve cümle kuruluşları oluşturabilecektir. Aynı zamanda karakterleri doğru sırayla çizebilecektir.
İncele
FRANSIZCA (A1-1)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Öğrenenlerin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözcükleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini ve bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular sorabilir ve aynı türden sorulara cevap verebilir.HEDEFLENEN SONUÇ:Bu kuru başarıyla bitiren öğrenenler:Kendini tanıtabilecekKendisi ve başkaları hakkında temel bilgiler verebilecekBirisi hakkında sorular sorabilecekGeldiği, gittiği ve bulunduğu yer hakkında bilgi verebilecekHaftalık programı hakkında bilgi verebilecekKullandığı ulaşım araçlarını belirterek yolculuğu hakkında bilgi verebilecekYol soracak, yol tarifi yapabilecek ve yapılan tarifi anlayabilecekPazarda alış veriş yapabilecekRestoranda sipariş verebilecekAilesi hakkında konuşabilecekEvini tanıtabilecekKaynak: Festival 1 – CLE International / Sylvie POISSON-QUINTON, Michèle MAHÉO-LE COADIC, Anne VERGNE-SIRIEYS
İncele
FRANSIZCA (A1-2)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Öğrenenlerin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözcükleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini ve bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular sorabilir ve aynı türden sorulara cevap verebilir.HEDEFLENEN SONUÇ:Bu kuru başarıyla bitiren öğrenenler:Hediye seçimi hakkında konuşabilecekMağazada alış-veriş yapabilecekDavetiye yazabilecekGelecek ile ilgili planlarından bahsedebilecekHava durumundan bahsedebilecekGünlük aktivitelerden bahsedebilecekKartpostal yazabilecekGeçmişten bahsedebilecekCV yazabilecekYaptığı tatilden bahsedebilecekBir olayı anlatabilecekKaynak: Festival 1 – CLE International / Sylvie POISSON-QUINTON, Michèle MAHÉO-LE COADIC, Anne VERGNE-SIRIEYSBaşlangıç düzeyi (A1.1) dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır.
İncele
FRANSIZCA (A2-1)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Öğrenenlerin, basit cümleleri ve sık kullanılan deyimleri anlayabilmeleri ve gündelik konularla ilgili basit ve doğrudan konuşmalara katılabilmeleri amaçlanmaktadır.HEDEFLENEN SONUÇ:Bu kuru başarıyla bitiren öğrenenler:Paris hakkında konuşabilecektirEğitimi, dersleri ve hocaları hakkında konuşabilecektirTatilden bahsedebilecektirÖzel ilişkilerden bahsedebilecektirOturduğu yer hakkında ayrıntılı bilgi verebilecektirYaptığı koleksiyonlar hakkında konuşabilecektirEv işleri hakkında konuşabilecektirYemek tarifi verebilecektirGiyim tarzı hakkında konuşabilecektirÜnlü bir kişiliğin hayatı hakkında konuşabilecektirDış görünüş hakkında konuşabilecektirKaynak: Festival 1 – CLE International / Sylvie POISSON-QUINTON, Michèle MAHÉO-LE COADIC, Anne VERGNE-SIRIEYSBaşlangıç düzeyi (A1.1) dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır.
İncele
FRANSIZCA (A2-2)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Öğrenenlerin, basit cümleleri ve sık kullanılan deyimleri anlayabilmeleri ve gündelik konularla ilgili basit ve doğrudan konuşmalara katılabilmeleri amaçlanmaktadır.HEDEFLENEN SONUÇ:Bu kuru başarıyla bitiren öğrenenler:Komşuları hakkında bilgi verebilecektir.Ev arkadaşlarından söz edebilecektir.Cannes Film Festivali hakkında konuşabilecektir.Yarı zamanlı işler hakkında konuşabilecektir.İş görüşmesinde karşılaşılacak tuzaklardan bahsedebilecektir.Bir şehir hakkında bilgi verebilecektir.Şans oyunlarından bahsedebilecektir.Masallar ve kahramanları hakkında konuşabilecektir.Varsayımlarda bulunabilecektir.Aile ilişkilerinden bahsedebilecektir.Kaynak: Festival 1 – CLE International / Sylvie POISSON-QUINTON, Michèle MAHÉO-LE COADIC, Anne VERGNE-SIRIEYSBaşlangıç düzeyi (A1.1) dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır.
İncele
GENEL TIP İNGİLİZCESİ EĞİTİMİ
EĞİTİM İÇERİĞİ: Doktorların hastalar, ziyaretçiler ve çalışma arkadaşlarıyla iletişim kurmalarını sağlayacak Tıbbi İngilizce’de etkili konuşma ve dinleme becerileri, medikal terminoloji, tıbbi metinleri okuma ve anlama becerileri, akademik makale yazma becerileri. Eğitim başlangıcında düzey belirleme sınavı yapılacak ve eğitim içeriği kayıtlanan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilecektir.
İncele
İSPANYOLCA (A1-1)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Öğrenenler sözel ve yazınsal anlamda İspanyolca başlangıç seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak.Öğrenenlerin güvenini ve yeni bir dilde iletişim kurabilmelerini, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteler ile güçlendirmek.Öğrenenlerin İspanyol kültürünü tanımalarını sağlamak.Yeni bir kültürün içine girerek öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak.HEDEFLENEN SONUÇ:(Sözlü anlatım) Öğrenenler gerçekleştirmeyi istediklerinden ve sebeplerinden bahsedebilir. Kendini, aile üyelerini ve yakın arkadaşlarını basit sözcükler ve cümleler kurarak tanıtabilir (yaş, meslek hobi vb.) Ülkeler, şehirler vb. yerler hakkında genel bilgi verebilir ve iklimlerden bahsedebilir.(Karşılıklı konuşma) Öğrenenler alış veriş yapmak vb. gibi temel iletişimsel durumlarda ihtiyaçlarını karşılayabilecektir.(Dinleme) Öğrenenler alış veriş, tanışma, aile, meslek, ülke ve şehir tanımı ile ilgili sözcük ve kalıpları anlayabilecektir.(Okuma) Öğrenenler yukarıda belirtilen konulardaki geniş zamanda yazılmış metinleri anlayabilir.(Yazma) Öğrenenler kişisel bilgileri ile ilgili form doldurabilir. Yukarıda belirtilen konular ile ilgili kısa metinler yazabilir.
İncele
İSPANYOLCA (A1-2)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:A1.1 seviyesine ulaşan öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda İspanyolca A1.2 seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak.Öğrenenlerin güvenini ve yeni bir dilde iletişim kurabilmelerini, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteler ile güçlendirmek.Öğrenenlerin İspanyol kültürünü tanımalarını sağlamak. • Yeni bir kültürün içine girerek öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak.HEDEFLENEN SONUÇ:(Sözlü anlatım) Öğrenenler öğrenmiş olduğu geniş zamana ilaveten Pretérito Perfecto (yakın geçmiş zaman) ve Pretérito Indefinido (Di’li geçmiş zaman) kullanarak basit bir dille günlük eylemlerden bahsedebilir, yaşadığı yeri tasvir edebilir ve becerlilerinden bahsedebilir.(Karşılıklı konuşma) Öğrenenler bildik konular ve faaliyetler hakkında iletişim kurabilir, kısa sohbetler yapabilir (restoranda garson ve müşteri arası geçen bir diyaloğu gerçekleştirebilir, saati sorabilir).(Dinleme) Öğrenenler restoranda garson ve müşteri arası geçen bir diyaloğu anlayabilir, betimlenen yemeklerin günün hangi öğününe ait olduğunu dinleyerek bu bölümü gerçekleştirebilir. Günün bölümlerinde hangi eylemi hangi saatte yapıldığına dair diyalogları anlayabilir.(Okuma) Öğrenenler yukarıda belirtilen konulardaki yazılı metinleri okuyup anlayabilir.(Yazma) Öğrenenler Pretérito Perfecto (yakın geçmiş zaman) ve Pretérito Indefinido (Di’li geçmiş zaman) kullanarak cümlelerle yazılı olarak ifade edebilir.Başlangıç düzeyi A1.1 dışındaki kurslar için seviye tesbit sınavı yapılacaktır.
İncele
İŞ İNGİLİZCESİ – SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Günümüz çağdaş iş dünyasında, özellikle dış ticaret ile uğraşanların, yabancı ülkeler ile ilişki kuran iş adamlarının, sürekli iş seyahatlerine çıkan üst düzey yetkililerin, büyük ve kurumsal kuruluşlarda görev almak isteyenlerin ve kendi kişisel gelişimi için dil bilmenin öneminin farkında olan bireylerin en çok ilgi gösterdiği dil İngilizcedir. Türkiye pazarına hakim olma çabasında olan birçok uluslararası şirket, İngilizce bilen personel arayışı içerisine girmiştir. İşte böyle bir ortamda İngilizceye hakim olan kişiler, işe alım ve yerleşme süreçlerinde bir adım öne çıkarak bu şirketlerce tercih edilmektedir. Bu amaçla, hazırlanan temel iş İngilizcesi eğitiminin amacı, kursa katılacak adayları bu alanda yeterli birer bireye dönüştürmek amacıyla daha çok konuşma ve dinleme olmak üzere aynı zamanda okuma ve yazma becerilerini de geliştirmektir.HEDEFLENEN SONUÇ:Bu kurs, iş hayatında İngilizce dilinde nasıl akıcı ve etkin bir şekilde iletişim kurulabileceğini içerir. Kurs içeriğinde telefon, e-posta ve iş toplantıları, konferanslar ya da sosyal etkinliklerde olduğu gibi yüz yüze durumlarda İngilizce dilini etkin olarak kullanılması için gerekli olan becerilere ve dil bilgisine odaklanılır. Amaç, uluslararası yürütülen işlerde, konferanslara ve şirket toplantılarına katılındığında bireylerin daha özgüvenli olmalarına ve farklı kültürlerden gelen müşteri ve meslektaşlarla iletişim kurmada gerekli olan sosyal becerileri edinmelerine yardımcı olmaktır. Bütün bunları elde edebilmek için kursta rol oynamalar, sunumlar ile farklı iş senaryolarına ilaveten yazılı iletişimin de etkin olarak ele alınması amacıyla yazılı bir kısım da olacaktır.Bu kursa katılmak isteyen öğrencilerin İngilizce seviyelerinin en az B1 (Intermediate) düzeyinde olması gerekmektedir.
İncele
İTALYANCA (A1- 1)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda İtalyanca başlangıç seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak;Öğrencilerin İtalyanca ile iletişim kurabilmelerini sağlayan, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteleri güçlendirmek; Öğrencilerin İtalyan kültürünü tanımalarını sağlamak; Yeni bir kültürü tanıyarak öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak. HEDEFLENEN SONUÇ:(Sözlü Anlatım) Öğrenci Şimdiki Zaman ile kendisinin ya da bir başkasının kişisel özelliklerini (görünümünü, karakterini), yaşadığı yeri ve onu betimlemeyi, mesleğini, boş zamanını nasıl değerlendirdiğini anlatan cümleler kurabilir. (Karşılıklı Konuşma) Öğrenci günlük hayatta sıkça kullanılan basit cümlelerle şimdiki zaman ile iletişim kurabilir, konuştuğu kişiye yaşadığı yer, mesleği, hobileri ve saat hakkında soru sorabilir. (Dinleme) Öğrenci Şimdiki Zaman’da kısa bir telefon görüşmesi, herhangi bir organizasyon yapma, bir yerin betimlenmesi; saat anonsu gibi yavaş ve anlaşılabilir haldeki diyalogları anlayabilir. (Okuma) Öğrenci yukarıda belirtilen konulardaki, Şimdiki Zaman’da yazılmış, kısa metinleri okuyup anlayabilir. (Yazma) Öğrenci Şimdiki Zaman’ı kullanarak kendini ya da bir başkasını tanıtan, boş zamanlarını anlatan, kendisinin ya da bir başkasının yaşadığı yeri betimleyen ve kısa not benzeri kısa metinler yazabilir. Kaynak: NUOVO PROGETTO 1 a
İncele
İTALYANCA (A1- 2)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Avrupa Birliği Dil Kriterleri’nin A1-1 seviyesine ulaşan öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda İtalyanca A1-2 seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak; Öğrencilerin İtalyanca ile iletişim kurabilmelerini sağlayan, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteleri güçlendirmek; Öğrencilerin İtalyan kültürünü tanımalarını sağlamak; Yeni bir kültürü tanıyarak öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak. HEDEFLENEN SONUÇ: (Sözlü Anlatım) Öğrenci Haber Kipi’nin Şimdiki ve Gelecek zaman ve Di’li geçmiş zamanları ile geçmiş bir olayı ya da gelecekteki projelerini, bir iç mekandaki nesnelerin yer bildirimini yapabilir ve hava durumunu betimleyen cümleler kurabilir. (Karşılıklı Konuşma) Öğrenci günlük hayatta sıkça kullanılan basit cümlelerle Şimdiki ve Gelecek zaman ve Di’li geçmiş zaman ile iletişim kurabilir (konuştuğu kişiye olmuş ya da olacak bir olay hakkında soru sorma; sipariş verme; istasyonda kendisine gerekli olan diyalogları oluşturma). (Dinleme) Öğrenci Şimdiki ve Gelecek zaman ve Di’li geçmiş zamanda kısa bir telefon görüşmesi, herhangi bir organizasyon yapma, bir yerin ya da hava durumunun betimlenmesi, anons gibi yavaş ve anlaşılabilir haldeki diyalogları anlayabilir. (Okuma) Öğrenci, Şimdiki ve Gelecek zaman ve Di’li geçmiş zamanda yazılmış, yukarıda belirtilen konulardaki kısa metinleri okuyup anlayabilir. (Yazma) Öğrenci her üç zamanı da kullanarak yukarıdaki durumlarda ve benzeri konularda (: e-mail, olmuş bir olayı betimleme ya da gelecek ile ilgili projeler) kısa metinler yazabilir. Kaynak: NUOVO PROGETTO 1 a Başlangıç düzeyi A1-1 dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır.
İncele
İTALYANCA (A2 –1)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Avrupa Birliği Dil Kriterleri’nin A1-1 ve A1-2 seviyesine ulaşan öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda İtalyanca A2-1 seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak; Öğrencilerin İtalyanca ile iletişim kurabilmelerini sağlayan, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteleri güçlendirmek; Öğrencilerin İtalyan kültürünü tanımalarını sağlamak; Yeni bir dil ve yeni bir kültür ile öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak. HEDEFLENEN SONUÇ: (Sözlü Anlatım) Öğrenci öğrenmiş olduğu 3 zamana ilaveten iki geçmiş zaman (Şimdiki Zaman’ın hikayesi ve rivayeti), ve zamirleri kullanarak basit bir dille herhangi bir konuda görüş bildirebilir (aile bireylerini tanıtma; izlediği bir film, olmuş bir olay, okuduğu bir kitap ve yemek taarifi verme vb.). (Karşılıklı Konuşma) Öğrenci yukarıda söz edilen bildik konular ve faaliyetler hakkında günlük hayatta sıkça kullanılan cümlelerle iletişim kurabilir; kısa sohbetler yapabilir (görüş alışverişinde bulunma, restoranda sipariş verme, alışveriş yaparken gerekli diyaloğu oluşturma). (Dinleme) Öğrenci, anlatılan bir olay ya da benzeri bir konuda, bir filmin, kitabın konusu, yapılan bir taarif gibi, bilgi veren basit diyalogları anlayabilir. (Okuma) Öğrenci sözü edilen konularda yazılmış kısa metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir anlayabilir. (Yazma) Öğrenci öğrendiği zamanları kullanarak basit cümlelerle sözü edilen konularda kısa metinler yazabilir. Kaynak: NUOVO PROGETTO 1 b Başlangıç düzeyi A1-1 dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır.
İncele
İTALYANCA ( A2-2)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Avrupa Birliği Dil Kriterleri’nin A2-1 seviyesine ulaşan öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda İtalyanca A2-2 seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak; Öğrencilerin İtalyanca ile iletişim kurabilmelerini sağlayan, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteleri güçlendirmek; Teorik bilgileri aktif hale getirmek ve geliştirmek; Yeni bir dil ve yeni bir kültür ile öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak. HEDEFLENEN SONUÇ: (Sözlü Anlatım) Öğrenci kısmen öğrendiği Haber Kipi’ne ilaveten Dönüşlü Fiiller ve iki yeni kip (Emir Kipi ve Şart Kipi) ve zamirleri kullanarak çeşitli konulardaki (giyim tarzı, televizyon programları, yol tarifi verebilme, herhangi bir konuda görüş bildirme, tavsiyede bulunma) deneyimlerini betimleyebilir; düşünce ve planlarını açıklayabilir. (Karşılıklı Konuşma) Öğrenci yukarıda belitilen konularda fikir alışverişinde bulunabilecek; görüş ve tavsiye bildirebilecek diyaloglar oluşturabilir; kısa sohbetler yapabilir. (Dinleme) Öğrenci betimleme, görüş, tavsiye içeren konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. (Okuma) Öğrenci yukarıda sözü edilen konularla ilgili günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren cümlelerle yazılmış metinleri anlayabilir. (Yazma) Öğrenci ilgi alanına giren konularda kişisel tercihlerini yansıtan deneyim ve izlenimlerini betimleyen metinler yazabilir. Kaynak: NUOVO PROGETTO 1b Başlangıç düzeyi A1-1 dışındaki kurslar için seviye tespit sınavı yapılacaktır.
İncele
RUSÇA
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda Rusça başlangıç seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamakÖğrencilerin güvenini ve yeni bir dilde iletişim kurabilmelerini, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteler ile güçlendirmekÖğrencilerin Rus kültürünü, şarkılar, filmlerden ve çizgi filmlerden seçilmiş bölümler ile tanımalarını sağlamakYeni bir kültürün içine girerek öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmakHEDEFLENEN SONUÇ:(Monologlar) Başarılı bir öğrenci kendini, aile üyelerini ve yakın arkadaşlarını basit sözcükler ve cümleler kurarak tanıtabilecektir. (isim, meslek, yaşadıkları yerler ve ülkeler.) Başarılı bir öğrenci yaşadığı yerin tanımını kısa sözcük ve cümleler kullanarak yapabilecektir.(Diyaloglar) Başarılı bir öğrenci; telefon görüşmesi, eşyaların yerleri, bir odanın tanımı, aile, meslekler, cafede sipariş, alışveriş gibi belirli konularda iletişim kurabilecektir.(Dinleme) Başarılı bir öğrenci; tanışma, tanımlama, aile, meslek ve yaşadığı yer tanımı ile ilgili sözcük ve kalıpları anlayabilecektir.(Okuma) Başarılı bir öğrenci günlük konuşma dilinde uyarlanmış menü siparişi, ücret sorma, yer tarifleri gibi kalıpları anlayabilecektir.(Yazma) Başarılı bir öğrenci kendisi ile ilgili kişisel bilgileri forma doldurabilecektir. Başarılı bir öğrenci kendini, ailesini ve yaşadığı yeri tanımlayan kısa metinler yazabilecektir.Kaynak: Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
İncele
SEYAHAT ACENTELERİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Eğitimin içeriği Turizm ve Seyahat Acentelerine yönelik dil eğitim olacaktır. Verilecek eğitimde dil düzeyleri seviye tespit sınavı ile belirlenen adaylara seviyelerine uygun daha çok konuşma becerileri ağırlıklı bir program yürütülecek ve ders materyali vb. detaylar adaylara kursun başlamasından önce bildirilecektir.Phone conversationsAsking questionsSpecific vocabularyClosing the dealHotel reservationsCar rentalHandling complaintsAirplane reservationsCultureSpecific PhrasesSmall talkHEDEFLENEN SONUÇ:Özellikle konuşma becerileri üzerinde yoğunlaşacak bu programda, dinleme ve dinlediğini anlayabilme de önemli bir yer tutacaktır. Ayrıca kursiyerler bu eğitimin sonucunda alana yönelik sözlü iletişim becerilerinin geliştiğini görecek ve bunu yanıda diğer dile becerilerini de çalışacaklardır. Dersin önemli bir hedefi de katılımcıların Turizm ve Seyahat Acentelerine yönelik kelime bilgisinin geliştirilmesidir.
İncele
TEMEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Bilgiye ulaşmak, farklı kültürlerden ve ülkelerden insanlarla iletişime geçmek ve kariyerinizde yükselmek günümüzde İngilizce öğrenmek için sıralanabilecek nedenlerin başında gelir. Üstelik İngilizce dünya üzerinde 75 ülkede kullanılmaktadır ve yaklaşık 375 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Bu dil 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılan özel/resmi dil statüsündedir. Birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkelerinde 2. dil durumundadır. Dünya nüfusunun yüzde 25′inden fazlası İngilizce konuşmaktadır. Tüm bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, bu kursun amacı sizlere eğitim alanından, ticarete, bilim dünyasından sanata kadar pek çok alanda büyük bir avantaj sağlayacak olan İngilizce’yi temel beceriler düzeyinde edinmenize yardımcı olmaktır.HEDEFLENEN SONUÇ:Yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda eğitimde aşağıdaki program yürütülecek ve ders materyali vb. detaylar adaylara kursun başlamasından önce bildirilecektir. Eğitimler katılımcılardan gelen talep üzerine haftada 15 saat olmak koşuluyla hazırlanmıştır. Eğitim zamanı ise yine katılımcılara ve eğitmene uygun olan gün ve saatlerde verilebilir.Eğitimin gün ve saatlerinde, tüm katılımcılara uygun olması koşuluyla değişiklikler yapılabilir.
İncele
ULUSLARARASI HUKUK İNGİLİZCESİ
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Uluslararası Hukuki İngilizce’ye Başlangıç Kursu en az “Orta” seviyede (Intermediate) İngilizce’ye sahip olan ve akademik sebeple ya da işleri gereği Hukuki İngilizce’yi aktif olarak kullanma ihtiyacı olan kursiyerlere hitap etmektedir. Kursiyerler bir yandan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Hukuk içerikli metinler ile geliştirirken bir yandan da ILEC (The International Legal English Certificate) ve TOLES (Test of Legal Skills) gibi Uluslararası Hukuki İngilizce Sınavlarına hazırlanma imkânına sahip olacaklardır. Kurs bitiminde katılımcıların hukuki kelime bilgilerinin, eleştirel düşünme becerilerinin, hukuki konularda yazma becerilerinin ve yine hukuk içerikli sözlü mülakat ve sunum becerilerinin artması hedeflenmektedir.19 Ocak tarihinde başlamak üzere 10 hafta boyunca her cumartesi Saat 09:00 ile 12:00 arasında gerçekleşecek eğitimimiz (toplam 30 saat) Üniversitemiz dersliklerinde yapılacaktır.HEDEFLENEN SONUÇ:Kurs aşağıdaki belirtilen ve dört ana beceri altında toplanan hedefleri içermektedir:DİNLEMEHukuk içerikli bir konuşma metninin konusunu, ana fikirlerini, detaylarını tanımlama ve not almaOKUMAHukuk içerikli bir yazılı metnin konusunu, ana fikirlerini, detaylarını ve amacını tanımlamaKONUŞMAHukuk içerikli bir tartışmaya aktif olarak katılarak fikirlerini gerektiğinde sorular da sorarak açık bir şekilde ifade etmeHukuki konularda bilgi alışverişinde bulunup ilgili konularda tavsiyelerde bulunmaHukuki içerikli tartışmalarda uygun açıklamalar, karşı tezler ve yorumlarda bulunarak fikirlerini beyan etmeHukuk içerikli bir konuda önemli noktalara dikkat çekerek anlaşılır ve iyi yapılandırılmış bir sunum yapma ve sunum içeriği ile ilgili gelebilecek tüm sorulara uygun cevaplar verebilmeYAZMAHukuk içerikli bir konuda sebeplerini bildirerek o konuyu desteklediğini ya da karşı görüşte olduğunu yazılı olarak ifade edebilmeHukuk içerikli bir problem ile ilgili göz önünde bulundurulabilecek çeşitli çözüm olasılıklarının avantaj ve dezavantajlarını yazılı olarak açıklayabilmeHukuk içerikli konularda bilgi verme ya da bilgi edinme amaçlı yazışma yapabilme
İncele
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ (A1)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Türkçe programının tanıtılması ve Türkiye ve Türkler hakkında bilgi verme (video)Tanışma , selamlaşma kalıpları ve bunlarla ilgili çeşitli alıştırmaların yapılmasıSoru sözcüklerinin öğrenilmesi ve karşılıklı konuşmaKonuşma anında geçen eylemi söyleyebilme / sorabilmeHobiler , alışkanlıklar ,düzenli olarak yinelenen eylemler hakkında bilgi verme /sorabilmeAile ve akrabalar ile ilgili bilgi verme ve soru sorabilme ve adres tarif edebilme ve sorabilmeSaatler , günler , ayları anlayabilme ve geçmiş zaman eklerini kullanarak özgeçmişi hakkında bilgi verme ve başkalarına özgeçmişleriyle ilgili soru sorabilmeAlışveriş ortamlarında isteklerini doğru anlatabilme , sipariş verebilmeResmi ve özel kurumlara hitaben başvuru metinleri oluşturabilmeFatura,kimlik ,banka ekstresi bilgilerini anlayabilme ve dilek ve şikayet kalıplarını kullanabilmeBasit cümlelerle kendini ifade edebilme ve karşısındakini anlayabilmeHEDEFLENEN SONUÇ:Öğrencinin sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözcükleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye kendisiyle ilgili sorular sorabilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş, tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir.
İncele
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ (A2)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Türkçe programının tanıtılması ve Türkiye ve Türkler hakkında bilgi verme (video)Gelecekle ilgili planlarını söyleme ve sorabilmeBir durumu, olayı, nesneyi başka bir duruma ,olaya , nesneye benzetebilmeDuyduklarını, öğrendiklerini geçmiş zamanlı tümcelerle 3. kişiye aktarabilmeDuyuru, ilan ifadelerini anlayabilmeDüzenli olarak yinelediği alışkanlıklar ve eylemler hakkında bilgi vermeGeniş zaman yapısı kullanılarak oluşturulan emir aktarma, istek ve ricada bulunma, izin alma kalıplarını kullanabilmeYetenekleri, çeşitli konulardaki yeterlilikleri hakkında bilgi verebilmeGeçmişteki alışkanlıkları, etkinlikleri hakkında bilgi verebilme ve sorabilmeTelevizyon programları ve gazeteler haberleriyle ilgili bilgi verebilme ve sorabilmeBeslenme tercihleri ve alışkanlıkları, sportif etkinlikleri hakkında bilgi verebilme sorabilmeYolculuk ve tatil tercihleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verebilme,Çünkü, bu nedenle, bu yüzden bağlaçlarını doğru kullanabilmeKullanıcı görüşü soran basit anket ve değerlendirme formları doldurabilmeHEDEFLENEN SONUÇ:Öğrenci temel kişisel ihtiyaçlarıyla ilgili basit ifade, soru ve bilgileri anlayabilir. Basit kalıp ve tümcelerle günlük hayatına ilişkin metinler yazabilir. Günlük hayatta ilgi alanına giren konularla ilgili basit sözcük ve ifadeleri anlayabilir. Toplu taşıma araçlarını kullanarak yapacağı her türlü seyahatle ilgili bilgileri isteyebilir ve bilet satın alabilir. Görsel olarak desteklendiğinde televizyondaki haberlerin ve filmlerin temel konusunu anlayabilir. Basit yer ve yön tariflerini anlayabilir, birine yön sorabilir, bir harita yardımıyla yol tarifi yapabilir. Hafta sonu ve tatil etkinlikleri gibi geçmiş olayları anlatabilir. Yiyecek ya da içecek sipariş edebilir. Basit düzeydeki tümceleri ‘ve’ , ‘ ama ‘ , ‘ çünkü ‘ gibi sözcüklerle bağlayabilir.
İncele
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ (B1)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Türkçe programının tanıtılmasıMeslekler, mesleki terimler ile ilgili bilgi verebilme / sorabilmeSpor dalları ve sportif etkinlikler ile ilgili sözcükleri kullanabilmeDilek, hayal, umut, pişmanlık anlamı aktaran sözcükleri kullanabilmeGiyim-kuşam ile ilgili tercihleri hakkında bilgi verebilmeEğitim –öğretim ve okul yaşamı ile ilgili düşüncelerini aktarabilmeHerhangi bir sanat dalıyla ilgili düşüncelerini açıklayabilmeEttirgen çatı eklerini doğru kullanarak tümceler oluşturabilmePopüler bilim ve buluşlar ile ilgili sözcükler ve edilgen yapı kullanabilmeHayvan adları, doğa ve doğal yaşam ile ilgili sözcükleri ve ortaç eklerini tümcede kullanabilmeSinema, sinema dünyası ve sinema yapıtlarıyla ilgili sözcükleri, terimleri ve deyimleri kullanarak tartışmalara katılmaMilli ve dini bayramlarla ilgili sözcükler, kutlama sözceleri kullanabilmeKişilik özellikleri ve sıradışı karakterler ile ilgili sözcükleri kullanabilmeUygun ulaçları kullanarak tümceler arasında karşıtlık ilişkisi oluşturabilmeHEDEFLENEN SONUÇ:Öğrenci ilgi alanına giren basit bir metni anlayabilir veya aşina olduğu bir metindeki bilinmeyen sözcükleri tahmin edebilir.Kimi zaman bazı sözcük ve tümcelerin tekrarını istemek zorunda kalsa da günlük konuşmaları takip edebilir. Aşina olduğu konularda kişisel görüşünü ve bakış açısını içeren sade bir metin yazabilir. Oldukça yavaş ve anlaşılır konuşulduğunda güncel veya ilgi alanına giren konularla ilglili radyo ve televizyon yayınlarının ana fikrini anlayabilir.Düşüncelerini, planlarını veya olayları kısaca ifade edebilir. Günlük hayatta karşılaştığı mektup, resmi yazışma, broşür türü metinlerde kendisi için gerekli olan bilgileri çıkarıp anlayabilir. Başkalarının görüş ve fikirlerini yorumlayabilir; şaşırma, mutluluk, üzüntü gibi duyguları ifade edip bunlara karşılık verebilir.Hayallerinden, umutlarından, hedeflerinden sözedebilr. Bir konuşmayı veya kısa öyküyü takip edebilir ve daha sonra neler olabileceğine ilişkin varsayımlarda bulunabilir. Günlük hayatta kullanılan aletlerin kullanım klavuzunda yer alan basit teknik bilgileri anlayabilir. Öykü anlatabilir. Özgeçmişini yazabilir.
İncele
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ (B2)
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Türkçe programının tanıtılmasıEdebiyat dünyasından alınmış çeşitli metinleri anlayabilme ve yorumlayabilme ve bileşik zamanları öğrenmeGençler ve gençlik sorunları hakkında tartışabilme ve ulaçları tümcelerde kullanabilmeÇeşitli fobiler ve bunlarla ilgili metinleri anlayabilme ve tartışabilme ve birleşik zamanları tümcede kullanabilmeDünya mutfakları hakkında metinleri anlayabilme ve sorulara cevap verebilme ve yeterlik eklerini tümcelerde kullanabilmeParanın önemi hakkında tartışabilme ve para ile ilgili metinleri okuyup sorulara cevap verebilme , yorum yapabilme ve bağlaçları kullanabilmeDil ve iletişim ile ilgili metinleri okuyup tartışabilme ve ulaçları doğru bir şekilde kullanabilmeKomedi filmleri hakkında tartışma ve belirteçleri tümcelerde kullanmaMüzikle ilgili metinleri okuyup anlayabilme ve sorulara cevap verip tartışabilme ve edilgen kalıplarla ilgili alıştırmalarDünyadaki çeşitli mimari yapılar hakkında metinler okuyabilme ve bu konularla ilgili soruları cevaplayabilme ve bağlaçları doğru kullanabilmeTeleviyon programları hakkında tartışabilme ve televizyonun hayatımızdaki önemini anlatan metinleri okuyup bu konuda bir kompozisyon yazabilmeİnsan beyni ile ilgili çeşitli makaleler okuyup , bu konuda konuşabilmeUzay hakkında yazılmış çeşitli metinler hakkındaki soruları cevaplayabilme ve adlaşma ve ilgeçlerin kulanımıyla ilgili alıştırmalarHEDEFLENEN SONUÇ:Öğrenci standart dilin kullanıldığı bir konuşmayı, gürültülü bir ortamda geçse bile ayrıntılı bir şekilde anlayabilir. Çeşitli metin türlerini oldukça rahat okuyabilir. İlgi alanına giren akademik ve uzmanlıkla ilgili metinlerdeki bilgileri, duygu ve düşünceleri anlayabilir. Televizyonda yayınlanan standart dildeki belgeselleri, röportajları, tiyatro oyunlarını ve filmlerin çoğunu anlayabilir. Kişisel bir mektupta ya da elektronik postada farklı duygularını ifade edebilir, günün olaylarını, olayların önemli noktalarını açıklayarak aktarabilir. Metni daha iyi anlayabilmek için metinde bulunan ipuçlarını kullanarak anladığını kontrol edip ana fikri ortaya çıkarma gibi farklı dinleme tekniklerini kullanabilir. Bir film ya da kitap üzerine kısa bir görüş bildirebilir. Hedef dilin ana dil olarak konuşulduğu ortamlarda geçen hararetli sohbetleri takip edebilir. Çağdaş edebi metinleri kolaylıkla anlayıp üzerinde yorum yapabilir. Argo ve deyimlerin çok kullanıldığı filmleri ve radyo ve televizyon yayınlarını anlayabilir. Günlük hayatta kullanılan aletlerin tanıtımı ve kullanma klavuzunda yer alan teknik bilgileri ayrıntılarıyla anlayabilir. Bir edebi eserin arka planında yer alan sosyal, siyasal ya da tarihi öğeleri fark edebilir.
İncele