BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim AçıklamasıBakanlık başvurusu gerekli evraklar ve bilgilendirme için http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/bilirkisiliğekabulevebilirkisilikbasvuru.html linkinden ulaşabilirsiniz.Bilirkişilik Temel eğitimi

Beş yıllık meslekî kıdem kazanmış olan ve bilirkişilik yapmak isteyen kişilerin, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren temel eğitim almaları gerekecek.

Temel eğitim en az 24 ders saatinden oluşacak. Bunun 18 saati teorik ve altı saati uygulamalı eğitim olacak. Temel eğitime katılmak zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin (eğitime 2 ders saati katılmayanların) eğitim programıyla ilişiği kesilecek.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsayacak.

Uygulama eğitimi ise; Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerecek.

Temel eğitimden muaf olanlar

Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterlilikleri dikkate alınarak, bilirkişilik temel eğitiminden ve listeye kaydolmaktan muaf tutulanlar da olabilecek.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmaları şartıyla, temel eğitim alma şartı aranmayacak.

Bilirkişi olabilmek için gerekli şartlar

Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

-Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

-Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

-Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

-Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

-Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi aranan hallerde bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

-Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen) yeterlilik koşullarını taşımak.

Öte yandan;

Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak.

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduklarını ve bilirkişi olabilmek için gerekli şartları belgelendirmeleri halinde bilirkişiliğe kabul edilebilecek.

Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için,

Sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında bilirkişilik yapmaları halinde, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmayacak.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI 

 · BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

· BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

· (300 DAKİKA)

· BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

· BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

· BÖLÜM 5: UYGULAMA (300 DAKİKA)

EĞITMEN KADROMUZ

1.    Prof. Dr. Hacı CAN   

2.     Prof. Dr. Erol AKI 

3.      Yrd. Doç. Dr. Hüseyin IŞIK

4.      Yrd. Doç. Dr. Başak BAK

5.      Yrd. Doç. Dr. Ebru AY CHELLİ

6.      Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZSOY

7.      Yrd. Doç. Dr. Ebru KARADEMİR

8.      Yrd. Doç. Dr. Arzu AŞÇI ZENGİN

9.      Yrd. Doç. Dr. Özlem DÖGERLİOĞLU

10.    Yrd. Doç. Dr. Yaşar Can GÖKSOY 

11.    Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ 

12.    Yrd. Doç. Dr. Burak PINAR 

13.    Yrd. Doç. Dr. Esra KATIMAN

14.    Yrd. Doç.Dr. Ali G.TOKER

15.   Yrd. Doç. Dr. Tayfun ERCAN


 

Temel Eğitim Kayıt Formu

Kesin Kayıt Anında Temel Eğitim Kayıt Formunu Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze Teslim Ediniz.

       

Eğitimlerimiz Güzel Sanatlar Fakültesi Binamızda D Blok'ta gerçekleşecektir.                                                                                                                                                                                              Eğitim Progtamı

 

21    Kasım 2018

Çarşamba

 

22    Kasım 2018

Perşembe

 

23    Kasım 2018 CUMA

 

HAFTA 

SONU

24    Kasım 2018

CUMARTESİ

 

 

 

17:30-18:20

Rapor Yazılımı Usul ve Esasları


Bilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkeler


Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler

İspat Hukukuna İ mlişkin Temel Kavramlar


9:30-10:20

Uygulama Eğitimi
18:30-19:20

Rapor Yazılımı Usul ve Esasları


Bilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkeler


Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler

İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar


10:30-11:20

Uygulama Eğitimi
19:30-20:20

Rapor Yazılımı Usul ve Esasları


Bilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkeler


Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler

İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar


11:30-12:20

Uygulama Eğitimi
20:30-21:20

Rapor Yazılımı Usul ve Esasları


Bilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkeler


Bilirkişi İncelemesi


Öğle    arası

 

 

 

21:30-22:20

Bilirkişi İncelemesi

 

Bilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkeler


Bilirkişi İncelemesi


13:00-13:50

Uygulama Eğitimi
22:30-23:20

Bilirkişi İncelemesi


Bilirkişinin Nitelikleri Ödevleri ve Etik İlkeler


Bilirkişi İncelemesi


14:00-14:50

Uygulama Eğitimi

 

 

 

15:00-15:50

Uygulama Eğitimi
Başvuru
    Dikkat: İsim ve soyisim bilgilerinizin nüfüs cüzdanında yazan bilgilerle aynı olduğuna emin olunuz.